ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮಂಡಳಿ

ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ: ಉಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಬಿಡಿಎಸ್, ಎಂಫಿಲ್
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ: ರಾಜೀವ್ ಸೋನಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ.
ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್: ಇಮ್ರಾನ್